Dyr tysk omställning

Tysklands omställning mot förnybara bränslen inleddes på allvar med den lag, EEG (Erneuerbare Energien Gesetz), som antogs våren 2000. Fukushimakatastrofen 2011 ledde till ett snabbt linjeval att landet också skulle fasa ut kärnkraften till 2022.

Inom ramen för EEG-lagen har de förnybara energikällorna byggts ut kopiöst, solcellerna med 39 600 megawatt fram till slutet av 2015. Det är mer än tre gånger den sammanräknade effekten i Finlands alla kraftverk. Tillsammans svarade i fjol 1,5 miljoner solelanläggningar för 6,5 procent av Tysklands elproduktion.

Bakom utbyggnaden finns en fast stödtariff som beviljas solcellsägaren för 20 år. Tariffen toppade 2004 med osannolikt höga 57 cent/kWh. För senare ibruktagna anläggningar har tariffen gradvis sänkts, i dagsläget till drygt 10 cent/kWh, men genomsnittet kommer länge än att ligga på nivån 30 cent/kWh.

Stödet finansieras inom ramen för en EEG-avgift – i år 6,35 cent/kWh – som tillsammans med moms läggs på den övriga elkostnaden. Det har dragit upp det tyska elpriset till nivån 30 cent/kWh, inklusive nätavgift, för slutkund.

2014 överfördes genom EEG-avgiften 21,4 miljarder euro i stöd till producenterna av förnybar el, varav solcellsägarna fick 10,2 miljarder euro. Beloppet väntas öka fram till 2023, då effekten börjar märkas av att 20 år gamla anläggningar fasas ur stödsystemet.

Största delen av solcellselen är befriad från EEG-avgiften, och energiintensiv industri betalar bara en mindre del av den. I stället landar bördan på de hushåll som inte äger solceller eller andra källor av förnybar el.

Satsningen på solceller gav inledningsvis tyska tillverkare ett ledarskap, i ett skede var sju av de tio största solcellsföretagen tyska. I dag har alla sju konkursat eller köpts upp. I en färsk översikt förklarar Harry Wirth på Fraunhofers institut för solenergisystem att de tyska företagen ”dramatiskt har förlorat marknadsandelar som följd av beslutsam industripolitik i Asien”.
 
> Öppna diagram om energislag

Sammanlagt hade de förnybara energikällorna 2015 en andel på 33,3 procent av elproduktionen i Tyskland. Sett till all energianvändning – om också uppvärmning och drivmedel inkluderas – har Tyskland dock långt kvar till målet: i fjol var 80 procent fossil energi, 8 procent kärnenergi och 12 procent förnybar energi.

Det är också ett faktum att de tyska koldioxidutsläppen inte längre minskar. Siffrorna för 2009 och 2014 var nästan identiska. 2009 var de tyska koldioxidutsläppen 910 miljoner ton, varav 357 miljoner från energisektorn. 2014 var siffrorna 912 respektive 355 miljoner ton.

Enligt preliminära uppgifter steg de tyska koldioxidutsläppen åter under 2015. Den officiella siffran har ännu inte getts.
Källor: Bundesnetzagentur, Fraunhofer ISE, Agora Energiewende

TEXT: Svenolof Karlsson