År 1921 togs två för sin tid stora vattenkraftverk i bruk i Kållforsen respektive Långforsen – båda senare en kärna i bolaget Herrfors. Herrfors kraftverk fotograferat för några år sedan.
Mats Sandström

Förnybar el till alla

Numera är ”grön” el standarden för Herrfors leveranser till privatkunderna. ”Vi vill fortsätta att ligga i frontlinjen i fråga om de miljöpolitiska målen”, säger Herrfors vd Stefan Storholm, tillika koncernchef för Katternö.

Herrfors tar historiskt steg gentemot privatkunderna

Herrfors är med sina rötter i 1900-talets början det äldsta bolaget i Katternögruppen och också störst, både vad gäller el- och värmeproduktion och antal kunder.

Med åren har Herrfors elproduktion vuxit kraftigt, framför allt genom de satsningar som Katternögruppen gjort aktivt på många håll och i olika företagskonstellationer.

Vägledande har för Katternöbolagen varit att söka lösningar som kommer lokalsamhället till nytta. I ledaren i denna tidning sammanfattar Stefan Storholm några av fördelarna med det.

Till detta kommer de miljöfördelar som hör ihop med att elen produceras i Katternöregionen. Många kunder är spontant positiva till närproducerad el.

Historiskt har Katternöbolagen varit pionjärer i förhållande till de miljöpolitiska målen. Ett exempel är storsatsningen på biomassan i Alholmens Kraft, innan politikerna ännu hade börjat subventionera bioenergin.

Den senaste större satsningen gäller vindkraftsel, där Katternögruppen numera hör till de ledande producenterna i Finland. Herrfors har även tagit steget att bli solelsproducent, om än ännu bara som en försöksverksamhet.

 

Stöder Finlands miljömål

Valet att leverera ”grön” el som standard till privatkunderna kan också ses som Herrfors respons på myndighetskravet att elproducenterna, sedan i fjol, måste specificera andelen förnybar el i sin elportfölj.

”Finlands officiella miljömål är att öka andelen förnybar el, och vi vill markera att vi delar det målet. Samtidigt vill vi med beslutet helt enkelt ge en saklig upplysning. Det finns en debatt, som utvecklat sig särskilt i Sverige, om vad som är ’fin’ och ’ful’ el. Vi vill att våra privatkunder ska veta att den debatten inte är relevant i fråga om leveransen till dem”, säger Stefan Storholm.

Herrfors produktionsmix bestod i fjol till närmare två tredjedelar av förnybar el, vilket väl räckte till för privatkunderna.

Samtidigt är detta med ”grön” el en komplicerad frågeställning (se artikel Kompromiss med sanningen). Det går inte att särskilja elektroner i elnätet utgående från hur de uppkommit. Att ursprungsmärka ”grön” el kan bara hanteras som en bokföringsfråga i efterhand, efter att elen producerats.

”Lika lite som någon annan elproducent kan vi lova att elen från en viss anläggning alltid går till en viss kund. Men vi kan lova både att elen alltid är grön, med de definitioner som politikerna bestämt, och att den i normalfallet är lokalt producerad”, säger Stefan Storholm.

Skulle det uppstå lägen när Herrfors egen elproduktion inte räcker till, skaffar bolaget ursprungsgarantier för den el som köps från annat håll.

 
Hur ser du på att ursprungsmärkningen av el ofta missuppfattas av kunderna?
”Jag kan bara hålla med den svenska Energimyndighetens talesman Johan Malinen (se artikel Kompromiss med sanningen) om risken för att ursprungsmärkningen misstolkas, men det är det system politikerna beslutit om”, säger Stefan Storholm.

 
Om man som kund hos Herrfors inte vill ha förnybar el, hur gör man då?
”Meddela vår kundtjänst. Då får man el ur den mix som saknar ursprungsgarantier”, säger Stefan Storholm.

 
Hur gör kunder hos andra företag i Katternögruppen, om de också vill försäkra sig om att få förnybar el?
”Meddela kundtjänsten i respektive bolag. Tack vare Katternögruppens satsningar på förnybar elproduktion kan alla bolag i gruppen erbjuda förnybar el.”

TEXT: Svenolof Karlsson BILDER: Mats Sandström