Nya möjligheter

De senaste fem åren har haft ett huvudtema gemensamt för både den finländska, europeiska och globala energibranschen, nämligen energi-omställningen. I stort innehåller denna tre huvudpunkter: 1) övergång från fossilsamhället till ett koldioxidneutralt sådant, 2) snabb utveckling av produktionsformerna för förnybar el och värme, vilka i dag även utan stöd är mer kostnadseffektiva än tidigare traditionella kraftslag och 3) nya affärsmodeller, som ersätter de traditionella sätten att köpa och sälja energi.

Herrfors, liksom hela Katternökoncernen, är väl positionerat då det gäller de två första punkterna. Begreppet nya affärsmodeller, med de produkter och tjänster som modellerna innefattar, är mer ospecifikt. I den allmänna diskussionen finns alla möjliga antaganden om hur affärsmodellerna kan komma att se ut, men vilka som får genomslag är ännu oklart.

 

För ett år sedan (juni 2017) inledde Herrfors arbetet med att kartlägga vilka nya produkter och tjänster som bäst lämpar sig för oss. I år inledde vi implementeringen och har nu två, till sin natur helt olika, koncept som vi kan erbjuda både nuvarande och nya kunder.

Nordic Sunrise, Katternögruppens eget solpanelkoncept i samarbete med Green Energy Finland, erbjuder alternativ baserade på produktutveckling i branschens absoluta framkant. Efterhand kommer vi att introducera nya produkter i Nordic Sunrise-portföljen. I ett längre perspektiv handlar Nordic Sunrise inte enbart om solpaneler, utan är en plattform för kommande mikroproduktionslösningar.

 

Oy North Shore Data Center Ab (NSDC), det tillsammans med JNT nygrundade startup-företaget, är en unik lösning, men samtidigt en naturlig fortsättning på det samarbete som redan 2016 inleddes med att kartlägga förutsättningarna för ett stort datacenter i Jakobstad.

Kombinationen av både kunnande och materiella resurser hos JNT och Herrfors ger en stark grund med stor utvecklingspotential, för att svara på det växande behovet av datacentertjänster bland företag i regionen, Finland och även utanför landets gränser. Ett exempel på framtidsscenarier i energibranschen som relaterar till NSDC är sammanslutningar med egen mikroproduktion, där delningsekonomin för utbyte av nyttigheter sannolikt kommer att basera sig på blockchain-teknik, som kräver stor datakapacitet.

 

I skrivande stund utreder vi även ett tredje nytt koncept, också detta skiljer sig fullständigt från de två ovannämnda. Jag hoppas få återkomma till detta i kommande nummer av Katternötidningen.

Tillsammans utgör dessa tre koncept en plattform som ger oss goda förutsättningar att snabbt agera då världen runt oss förändras och erbjuder nya möjligheter. Med tillönskan om en trevlig sommar!

 

ROGER HOLM, vd Katternö Ab