Samma diskussion varje år

De återkommande höjningarna av överföringspriset på el bland Finlands elnätsbolag väcker samma diskussion varje år. Även om våra större nyhetskanaler blivit bättre på att återge orsaken till höjningarna, verkar många människor inte känna till orsaken.
Den storm som drabbade Finland julannandagen 2011 orsakade elavbrott för över 500 000 finländare, varav 10 000 tals var utan el under många dygn. Som en följd av stormen beslöt Finlands riksdag att förnya elmarknadslagen, vars förändringar trädde i kraft den 1 september 2013. Lagen innebär att alla elnätsbolag i Finland är skyldiga att planera och bygga ett vädersäkert elnät.

Planerna granskas och godkänns av Energimyndigheten, som också följer upp att planerna förverkligas. Likaså övervakar myndigheten att nätbolagen inte tar ut ett högre överföringspris än vad som krävs för att finansiera investeringarna och verksamheten, enligt en av myndigheten reglerad avkastning. Allt ska vara klart till år 2028.
Under beredningen uppskattades kostnaden för lagförändringen till 3,5 miljarder euro, och redan då var åtminstone några av riksdagsmännen medvetna om att för en del kunder i glesbygd kan överföringspriset stiga med upp till 200 procent, som en direkt följd av lagen. Lagen har olika inverkan på stad och landsbygd, då antalet kunder per nätkilometer är mycket färre på landsbygden.

 

Jarmo Partanen, professor vid Villmanstrands tekniska universitet, gjorde ifjol på uppdrag av arbets- och näringsministeriet en utredning över faktorer som påverkar överföringspriset på el samt vilka alternativ som finns för att vädersäkra Finlands elnät.

Partanen uppskattar att nätbolagen under den period, då vädersäkringen ska genomföras 2014–2028, kommer att investera 9,5 miljarder euro i nätbyggande. Hur stor andel av investeringarna som direkt beror på lagen är svårt att säga, även om Partanen uppskattar att bedömningen 2013 fortfarande är ungefär rätt. Stora delar av elnätet var gammalt redan 2014 och i behov av att förnyas oberoende av lagen.

Partanen konstaterar att lagen i stort har haft önskvärd effekt och rekommenderar inga större förändringar. Inte heller ser han några billigare alternativ för att nå lagens målsättning. Vidare konstaterar han att de prishöjningar, som elmarknadslagen innebär för överföringspriserna, kommer att fortsätta runtom i Finland ända tills det massiva projektet är slutfört 2028.

Stormen Aapeli, som drabbade oss de första dagarna detta år, visar att vädersäkringen redan gett effekt. Stormen var lika kraftfull som Tapani 2011, men antalet kunder utan el var betydligt mindre.

 

Hos Herrfors Nät fortsätter vi våra investeringar i att vädersäkra nätet, omkring 7 miljoner euro per år. Vi gör vårt bästa för att hålla våra överföringspriser i styr, även om också vi är tvingade till höjningar för att klara energimarknadslagens målsättning.

Genom att planera och bygga effektivt, bidrar vi till att minska trycket på prishöjningar, vilket är en av Herrfors Näts viktigaste målsättningar.
Roger Holm,vd, Katternö