Tobias Edfast Svenska kraftnäts nätplaneringschef.
Johan Alp

Svenska problem ett hinder för Finland

Finlands framtida el­system beror inte bara på Finland, utan också på grannländerna och då framför allt på hur väl Sverige lycka lösa problemen i sitt el­system.

Som nationell elmarknad präglas Finland av sitt perifera läge, längst uppe i nordöstra Europa, numera utan förbindelse med det ryska elnätet.

Vägen ut i Europa för den finländska elen går därmed främst genom Sverige, i någon mån via Estland. Men Sverige har bekymmer med sitt elsystem, som kännetecknas av ett stort produktionsöverskott av el i norr och ett stort underskott i söder.

Åtta stora stamledningar med en nominell effekt på 7 300 megawatt förbinder norra och södra Sverige. Men ledningarna räcker i alla lägen inte till för överföringsbehovet.

En konsekvens för finländsk del är att den växande mängden vindkraftsel i norra Finland blir instängd. Även om Finland i princip kanske klarar att överföra elen från Finland, har det svenska elsystemet inte alltid utrymme för att ta emot den.

 

Ett annat problem är att ledningarna från Norrland till södra Sverige är så långa att de har svårt att klara spänningshållningen. Något som Svenska kraftnät (Svk) delvis löst genom så kallad seriekompensering, utrustning som trycker upp spänningen med jämna mellanrum längs med ledningarna.

Den växande mängden vindkraft krånglar nu till detta. Vindkraften har tendensen att driva upp spänningen, något som seriekompenseringen – som är statisk – inte kan hantera.

”Olika typer av fenomen uppkommer i systemet som vi inte haft tidigare,” konstaterar Svk:s nätplaneringschef Tobias Edfast i en intervju.

Vidare bidrar den ökande mängden vindkraft till konkurrens om vattenkraften som reglerkraft: ”Ju mer vindkraft, desto mer reglerresurser krävs”, enligt Edfast.

 

En tredje fråga handlar att vindkraften i motsats till kärnkraften, vattenkraften och kraftvärmen inte bidrar med rotationsenergi till elsystemet. Det blir därmed allt svårare att hålla den nödvändiga frekvensen kring 50 Hertz i elnätet.

I sin nya kortsiktiga marknadsanalys varnar Svk för första gången för detta. Den kritiska gränsen för rotationsenergin, 100 GWs (gigawattsekunder), har ännu aldrig underskridits, men uppskattas i analysen göra det under 26 timmar redan under det här året.

Med den enorma fortsatta utbyggnad av vindkraft som planeras både i Sverige och Finland står elsystemen därför inför utmaningar av en helt ny typ. Den största frågan kanske inte längre är om vi i framtiden kommer att ha tillräckligt mycket el, utan om vårt elsystem i fråga om drift- och leveranssäkerhet är hanterbart.

TEXT: Svenolof Karlsson