Så här ser en viktig komponent i ett flexibelt elnät ut, ett flödesbatteri i Simrishamn. Det projekt Switch, som nämns i artikeln, är en del av det EU-finansierade projektet CoordiNet. Det är ett samarbete mellan aktörerna Vattenfall Eldistribution, Eon Energidistribution och Svenska kraftnät, inlett den 1 januari 2019. Syftet är att ta fram lösningar på den effektbrist som finns på olika ställen i det svenska elnätet. Projektet CoordiNet pågår till 2022.
Eon

Befogenheterna ligger fel

Ska elnätsbolagen kunna hantera flödena i fram­tidens elnät, behöver de få ett systemansvar för balansering inom det egna nätområdet. Det innebär rätt att få äga och använda energilager, skriver Stina Albing, kommunikationschef på Eon Energidistribution.

”Ska elnätsföretagen klara sin uppgift, måste regelverket ändras”

 

Storskalig elektrifiering av samhäl­let är avgörande, om vi ska komma ifrån beroendet av fossila bränslen. Denna elektrifiering kräver ett modernt och flexibelt elnät.

Den 5 november 2019 öppnades i Skåne Sveriges första handelsplats för lokal efterfrågeflexibilitet i elnätet – SWITCH. Upprinnelsen till handelsplatsen var den akuta kapacitetsbristen i elnätet i Skåne och även i vissa andra regioner. Flera stora svenska näringslivsaktörer flaggade för att situationen riskerade deras tillväxt.

Stora delar av de svenska elnäten är byggda under perioden 1920–1950. Efter det har mönstret för energikonsumtionen förändrats radikalt. Till exempel använder vi allt mer energi från förnybara energikällor, som inte är planerbara. Det ställer signifikant annorlunda krav på elnätet, för att elkonsumenterna i alla lägen ska ha en tillförlitlig elförsörjning.

Två andra skiften som fundamentalt omdefinierar kraven på elnäten är urbaniseringen och elektrifieringen av fordonsflottan. Allt fler flyttar till städer, och allt fler vill kunna ladda sina fordon både hemma och på jobbet. Omställningen av energisystemet och elnäten är bara i sin början.

 

Omställningen av elnäten kräver stora investeringar över lång tid. Men redan i dag kan vi börja implementera lösningar som gör användningen av existerande nät mer effektiva. På en flexibilitetsmarknad som SWITCH kan nätbolag sätta ett pris på en temporär minskning av elanvändningen i konsumtionsledet eller en temporär ökning i produktionsledet.

På så sätt möjliggör SWITCH lokalt snabb avlastning av elnätet under effekttoppar. Temporära flaskhalsar i elnätet undviks.

Potentialen för den här typen av flexibilitetsmarknader är stor, både lokalt men även nationellt. Genom att stimulera efterfrågeflexibilitet på privatkundssidan kan konsumenten tillåtas ta en mer aktiv och medveten roll i sin elanvändning. Men ännu är incitamenten otillräckliga. Och de regulatoriska förutsättningarna är inte på plats.

Trots att vi inom elnätsföretagen kan bekräfta en stor lokal nytta av flexibilitetstjänster i elnäten, så hindras vi av regelverket att utveckla den typ av tjänster som skulle behövas. Vi ser att nätägarrollen behöver utökas med ett systemansvar för balansering inom det egna nätområdet.

 

Det här betyder i nästa steg att elnätsägaren, för att kunna balansera energiflödena i nätet, behöver ha rätt att kunna utnyttja energilager. Elnätsägaren måste därför få tillåtelse att för den egna nätverksamheten äga och använda energilager, och få möjlighet att köpa olika flexibilitetstjänster av aktörer på elmarknaden, såsom elhandelsbolag eller aggregatorer med balansansvar.

I en tidig marknadsintroduktionsfas, eller om det inte finns några aktörer på elmarknaden som tillhandahåller dessa tjänster, bör en elnätsägare få köpa flexibilitet direkt från slutkunderna.

Som elnätsbolag går vi i fronten för den stora energiomställning som samhället står inför. Det är en utmaning som kräver stora investeringar och en effektivisering av energianvändningen. Vi står redo att fortsätta arbetet.

Men detta kräver rimliga investeringsvillkor för elnätsbolagen och marknadsmässiga förutsättningar för att kunna investera i och satsa på ny teknik. Smarta och flexibla elnät är en förutsättning, för en hållbar tillväxt och välfärden i våra nordiska samhällen.

 

Stina Albing, Eon

Stina Albing
Kommunikationschef, Eon Energidistribution
TEXT: Stina Albing