Bi vet vem du är

Finland blev vit fläck på kartan

Den sjunde ”vågen” av World Values Survey närmar sig. För varje våg har allt fler länder slutit upp i projektet. En stor del av arbetet sker i form av intervjuer, även i mer perifera delar av länderna, för att de begrepp och värderingar som är kärnan i undersökningen ska kunna hanteras på ett jämförbart sätt, trots de många olikheter som finns både inom och mellan kulturerna.

World Values Survey drivs som en non profit-organisation och praxis är att varje land bidrar till att finansiera fältarbetet i landet. Det för Finland genanta är att den finländska finansieringen vid den senaste vågen drogs undan, med följd att vårt land då blev en vit fläck på kartan.

Bi Puranens vardag som generalsekreterare handlar mycket om att söka finansiering i de olika länderna. Hennes förhoppning är att Finland denna gång ska lyckas bättre med finansieringen.

”Det är angeläget att veta om de nordiska länderna alltmer glider isär, eller om det är en ogrundad tanke. Hur förändras till exempel tvåspråkigheten i Finland och hur tänker vi i migrationsfrågan på vardera sidan av Bottniska viken? En gammal dröm är att också få Åland med”, säger Bi Puranen.

 

bi_graf_1_sv

Man kan lita på de flesta. Finland ligger liksom Sverige mycket högt på den skala som visar vilken tillit människor har för varandra, även för människor utanför den nära kretsen. Tillit är en bärande faktor i den nordiska samhällsmodellen. Som synes blev det – på grund av bristande finansiering – ett avbrott i utvecklingstrenden för Finlands del under den senaste undersökningsperioden.

 

Värderingarnas världskarta

 

bi_graf2_sv

Länderna grupperar sig värderingsmässigt tydligt i geografiska kluster, även om undantag förekommer.

Så här ser den senaste världskartan ut i tvådimensionell tappning enligt World Values Survey. Den vertikala skalan visar var länderna hamnar i fråga om traditionella – sekulära-rationella värderingar. Den horisontella skalan visar var länderna hamnar mellan polerna ”överlevnad” och ”självförverkligande”.

Bi Puranen beskriver de två skalorna så här:

Traditionella värderingar betonar religion, barns lydnad gentemot föräldrarna, auktoriteter och familjevärderingar. Ju högre uppåt på skalan, desto mindre betyder religion, nationell stolthet och auktoriteter och desto mer accepterat är sådant som skilsmässor, aborter och eutanasi.

Överlevnadsvärderingar har att göra med ekonomisk och fysisk säkerhet; ju högre välstånd desto mer frihetliga värderingar (”självförverkligande”). Till vänster på skalan är tillit och tolerans utanför den egna gruppen oftast låg, medan den högra sidan av skalan betonar jämlikhet, tolerans för de annorlunda och rätten att göra sin röst hörd både inom politiken och i samhället i övrigt.

World Values Survey menar att dessa två dimensioner förklarar mer än 70 procent av den mellannationella variansen i värderingar vid en faktoranalys av de indikatorer som har analyserats. Se www.worldvaluessurvey.org för en utförligare beskrivning.

 

bi_graf3_sv

Lika rätt till arbete för kvinnor.

 

Så här placerar sig länderna när den horisontella skalan visar värderingen ”lika rätt till arbete för kvinnor som för män” och den vertikala skalan på motsvarande sätt visar ”lika rätt till arbete för immigranter som för de i landet födda”.

Alla nordiska länder är i topp vad gäller kvinnors lika rätt till arbete, men i fråga om lika rätt till arbete för immigranter ligger Finland klart efter de övriga nordiska länderna.

TEXT: Svenolof Karlsson