Nordic Hydrogen Route
Den planerade rörledningens huvudsträcka går längs Bottenvikens kust från Örnsköldsvik till Vasa, inklusive en förgrening till Kiruna industriområde i Sverige.

Ledningen byggs för att möta en potentiell efterfrågan på 65–100 TWh vätgas i Bottenviken år 2050. Investeringen beräknas till 3,5 miljarder euro, transportkostnaderna för vätgasen anges till 0,1–0,2 euro/kg. Enligt kalkyler skulle rörledningen möjliggöra en investering på cirka 37 miljarder euro i vindkraft och elektrolys.

Förutsättningar av toppklass

Förutsättningarna är av global toppklass, säger Gasgrid Finlands vd Olli Sipilä. Projektet Nordic Hydrogen Route mellan Vasa och Örnsköldsvik kan öka Bottenviksregionens attraktionskraft och skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Våren 2022 offentliggjorde Gasgrid Finland och det svenska Nordion Energi planerna på projektet Nordic Hydrogen Route från Vasa till Örnsköldsvik. Syftet är att bygga ett omfattande transmissionsnät och en marknad för vätgas i Bottenviksregionen till år 2030.

Finlands nationella vätekluster uppskattar att det här skulle kunna skapa över 100 000 nya arbetsplatser i landet till 2030. Centralorganisationen Finlands Näringsliv har redan identifierat möjliga gröna investeringsprojekt på 140 miljarder euro. I global jämförelse är förutsättningarna i Bottenviksregionen ytterst lockande. I Finland, Sverige och många andra EU-länder finns en stark vilja att nå klimatmålen.

Den snabbaste, effektivaste och mest tillförlitliga metoden är att elektrifiera allt som går att elektrifiera som ersättning för användning av fossila bränslen. Precis allt kan ändå inte elektrifieras – och därför har vätgas producerad av vatten med ren energi och de produkter som förädlas vidare en betydande roll. Att överföra vätgas i stora volymer är sett till kostnaderna och landanvändningen effektivare än att överföra el, då rören läggs under jorden.

Till det kommer att en övergång från fossila bränslen till inhemska rena bränslen och energikällor förbättrar bytesbalansen och försörjningssäkerheten i både Finland och Sverige. Vätgas och andra lösningar baserade på ren gas kan bidra även som reglerkraft och öka energisäkerheten, till exempel som stöd för den väderberoende sol- och vindkraften.

 

Bottenviksregionens potential i fråga om ren el överskrider mångfalt både de regionala och nationella behoven. Det finns utrymme för redan existerande industri att växa och för nytillkommande affärsverksamhet i väteekonomins kärna. Exempel på produkter är grönt stål, ammoniak, metanol och syntetiska drivmedel.

Genom att kombinera vindkraftsproducerad grön vätgas med biobaserad koldioxid från skogsindustrin går det att producera till exempel gröna fartygs- och flygbränslen eller råvaror för kemikalieindustrin. Nu är rätt tid att identifiera de lokala styrkor som kan läggas som grund. Förutsättningarna är globalt av toppklass!

Energi- och råvarumarknaderna är ofta globala eller starkt regionala. Det är en bra sak också framöver: om solen inte skiner och vinden inte blåser i Finland eller Sverige, kan el och snart även vätgas fås från större marknader. Det ligger bakom att vi vill utveckla en regional infrastruktur och marknad för vätet.

Med det minskar risken och investeringsbehovet för producenter och användare, och tillväxten av det nya verksamhetsområdet drivs på. En likvid marknad innebär kostnadseffektivitet och konkurrenskraftigt pris på energin till kunderna. Lokalt betyder det här för människor dessutom möjligheter till lokalt producerade rena drivmedel, nya arbetsplatser och skatteintäkter.

En vätgasinfrastruktur som knyter ihop producenter, förädlare och användare möjliggör också framväxt och samarbete mellan olika slag av aktörer. Om vätgas kan fås från ett nät, kan industriföretagen koncentrera sina investeringar på kärnverksamheten. För vätgasproducenternas del minskar riskerna, när det går att via nätet att hitta en mångsidig kundkrets.

Går det att få tillväxt i de verksamhetsområden som Nordic Hydrogen Route möjliggör, erbjuds också synnerligen intressanta möjligheter för företagen i teknologi- och tjänstesektorn. De största av dem siktar säkert direkt på exportmarknaden i kölvattnet av de globala vätgasinvesteringarna och drar samtidigt också med sig sina mellanstora och små samarbetsparter. En tillförlitlig och välfungerande infrastruktur lockar också internationella investerare till området.

 

En nyckelfaktor i den kommande utvecklingen är samarbete, och sådant krävs både lokalt, regionalt och till och med över nationsgränserna. Det för Gasgrid Finland och Nordion Energi Sverige gemensamma projektet Nordic Hydrogen Route är ett bra exempel på hur varje aktör för sin del kan möjliggöra den positiva utveckling som beskrivits.

Syftet med projektet är att främja Bottenviksregionens attraktionskraft, ekonomiska tillväxt och sysselsättning – och på det sättet en hållbar välfärd under kommande decennier.


Olli Sipilä
TEXT: Olli Sipilä, vd Gasgrid Finland