Carola Ekrem, expert på finlandssvenska ordspråk och talesätt.

Ordspråk är bäst på dialekt

Ordspråk och livsinsikter sitter bäst på dialekt. Översätts de till högspråket, tappar de kraft.

Ordspråk och talesätt som får en särskild status måste var lika gamla som språket självt. Ordspråk finns redan i de babyloniska kilskrifterna och används flitigt både i Bibeln och i Eddadiktningen. Också forskare och filosofer har ägnat mycket intresse åt ordspråk, flera tusen ordspråkssamlingar på olika språk har getts ut genom seklerna.

Österbotten ligger bra till i ordspråksavseende, säkert bidrar dialekternas status till det. Ordspråken är ”stundens barn”, tajmingen är avgörande om ordspråket ska sitta rätt och ge full effekt. Översatt till ”normalspråk” förlorar det sagda i verkningsgrad.

Det här blir tydligt i den samling av 19 000 finlandssvenska ordspråk, Många krokar i långdansen. Finlandssvenska ordspråk och talesätt, som getts ut av Carola Ekrem, nyligen pensionerad redaktör från Svenska Litteratursällskapet.

Ett exempel på att ordspråken är en funktion av situationen, och ohjälpligt blir platta vid en transformation till korrekt högsvenska, kan vara detta exempel:

En hantverkare är inte villig att åta sig ett arbete och skyller på knappt om tid. Kunden säger att arbetet går med det samma. Hantverkarens svar:

”E ji bara et som går med tisam – piss tå an skiter.”

 

En förutsättning för att ordspråk ska leva är att talare och lyssnare har tillräckligt mycket gemensamt i sin referensvärld. Måste poängen ges en förklaring, försvinner även den humoristiska dimensionen, precis som vid skämt som måste ges en uttydning.

En styrka i många ordspråk är helt klart att de ligger på gränsen till – eller överskrider – sådant som det kan vara svårt att få politisk acceptans för. Som detta utryck från Malax kanske:

”Om du får i snäll kaar ska du pååt ut ett öga ur huve på a, å om du får i ilak, ska du påt ut bå ögona.”

Budskapet: Mer eller mindre bör en karl föras bakom ljuset.

Vanliga syften med ordspråk och talesätt är att sprida visdom, väcka insikt och ge praktiska råd. I en doktorsavhandling¹ kommer Outi Lauhakangas till att ordspråken oftast används i tre interaktiva situationer:

 

  • När man för att stötta normer och seder motiverar sin åsikt med ett ordspråk som är ”buret av traditionell kraft”.
  • När man för att undvika en konfliktsituation vädjar till ett ordspråk som en tredje auktoritet.
  • När man genom en humoristisk ordvändning stärker gemenskapen och den egna identiteten gentemot ”de utomstående”.

 

Finlands stora namn i ordspråksforskningen, folkdiktningsprofessorn Matti Kuusi (1914–1998), karakteriserade sina ordspråkssamlingar (973 stycken från hela världen), som ”…mikrokosmos vari människans drömmar och konflikter, tro och tvivel, lusta och helighetskänsla, humor och ödestro, estetik och etik, ja de flesta dimensioner av världsbilden kommer till uttryck.”

 

Här intill återges ett litet urval av ordspråken och talesätten i Carola Ekrems samling. De är i samlingen på 672 trycksidor indelade i 41 kategorier. För varje ordspråk anges en ort eller flera där ordspråket upptecknats.

Observera att de dialektala återgivningarna, av olika skäl, ofta avviker från den dialekt som är genuin på de angivna orterna. Sedan juni i år finns innehållet i boken i en utökad version också tillgängligt på nätet. Adressen är www.ordsprak.sls.fi.

 

¹ Puheesta ihminen tunnetaan. Sananlaskujen funktiot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (2004)

 

Några österbottniska talesätt

 

Gud skapa ingen bråska utan kvinnfolke ti ta loppona fast

Munsala

 

Ba Gud komber mä dön, no komber fan mä arvinga

Esse

 

Kast it små steinar, Gud kastar störr

Lappfjärd, Sideby, Tjöck

 

Gud ha int skapa kråkon ti nain sångfågel

Oravais

 

Tå tan fati sko ställ ti e lite jässbåd, stjicka tan snosik iut tiddjarin

Replot

 

Tär assit leks ner, stiger assit opp

Terjärv

 

Er a na på fömäddan er a na på ettmäddan

Pedersöre

 

Lätinga vaknas ti lödaskvälda

Kronoby

 

Vila e kona

Karleby

 

Ha som int a djort na misstag så a int djort na ana hälder

Esse

 

Hä int n anan än skååne å lösä a fåår graatis

Larsmo

 

Första tiimin je värst i galjin (he val betär sedan)

Närpes

 

Ingan sir hur leng he ha rekkt men all siir hur e e

Kvevlax, Larsmo, Munsala

 

Hä arbeiti do jör i mörkri skrattar dan åt

Jakobstad

 

He ryyms int allt vet i ett hövo

Terjärv

 

Domb joor såm gåle baa

Pedersöre, Purmo, Nykarleby

 

Veti vexär å vädin lär

Vörå

 

Domb ä ha som narrar män dombare ha som läta narr sä

Pedersöre

 

Do ljuger meir än hästar travar

Jakobstad

 

Ett tok har mang roli stånder

Sideby

 

All ä bakettslug, men ingan ä föreslug

Jeppo, Larsmo

 

An ger ätt han som har betär vett

Oravais

 

Ir a na kar tå a falder, så ir a na kar tå a stiger opp

Purmo

 

Mytje vill meir ha o helvete val alder foll

Nedervetil

 

Ta vakärt får du ta två gangor

Nykarleby

 

It ska to gråt fast katton ä mager

Kronoby

 

Tå a ska i olykko, ska a jölp til sjölv

Nykarleby, Purmo

 

Snus i stor sorger å kaffe i små

Jakobstad

 

Hande bille ha narra mang

Korsholm 

 

Va sko roko jälp arm.

Oravais 

 

E je värr te sörg tan levand en tan död

Björköby 

 

Han som gar oobodi till så går otakka ifrån

Munsala, Kvevlax 

 

Int va he naa me papp som fick ta mamm, men värr e me me som ska taa reitta ostjyld (obesläktad)

Nedervetil

 

Om manligt och kvinnligt

 

Jifte je som fisjin i mjälan, han såm je in vill ut, å han såm je ut vill in

Sideby

 

Frisk tjelndjä e betär än tjock plånbotjä

Terjärv

 

Kärinjin å märrin ska han ta från grannis tå veit an va han får

Oravais

 

Ana gangs djifte ä som oppvärmd soppo

Terjärv

 

Gift er flikkor får ni vett o slåssin pojkar får ni tobak

Vörå

 

Han som e tjär har 7 varv päroskale på ögona

Esse

 

Hä ä me kärletsä som mä båse i räto skova, hä kan int djömas

Esse

 

In kvinno gaar halva veijin, men in kaar gaar ti mååli

Vörå

 

Såtee sko dö a slambra i fjool så a dö vere djifft nö

Larsmo

 

In klåtron kärng kan bära bort heimani i fyrkli

Munsala

 

Har du lätt ti få friarä, kan du ha hålt ti få gubbä

Karleby

 

Pyytä ätt gröönsisko å fikk spärrindse (duvhök)

Pedersöre

 

Om int svartsjukon sku vara sku prästin å klockan kuna ha tjärnjin ilag

Munsala

 

Strid me tsärnje o spring i kap me kalva lönar int se

Nedervetil

 

He prydär karin ti hav än fäiton tjelg

Övermark

 

Observera att ordspråken här återges så som de upptecknats, ofta av personer som inte kunnat dialekten i fråga. En stor del av uttrycken är därför ”felstavade”.

TEXT: Svenolof Karlsson