Ska EU sluka elnätsföretagen?

I spåren av EU:s energipolitik hittar man sönderslagna strukturer, elproducenter under konkurshot och höjd slutnota för slutkunden. Nu tar sig EU-kommissionen an också elnätsföretagen.

Många av dagens problem i den europeiska energibranschen tillskrivs modellen för energimarknaden, alltså det politiskt bestämda regelverk som styr hur det ska gå till när el säljs och köps.

I de flesta länder inskränker sig denna modell bara till själva elproduktionen (”energy only”), medan elproduktionskapacitet som kan styras och tas i beredskap vid behov (styrbar effekt) inte har någon prislapp överhuvudtaget. De som ser till att el produceras även då vind, sol eller vatten inte levererar får alltså inte extra betalt för det.

EU har erkänt problemet, och i början av 2015 aviserade den nytillträdda EU-kommissionen att den före 2016 års utgång (i det som kallas ”vinterpaketet”) avser lägga ett förslag till en reviderad marknadsmodell.

”Den emotses av branschen som vore det del tre av Bibeln efter gamla och nya testamentet”, säger Bengt Magnusson, som under många år följt spelet på plats i Bryssel, bland annat som tidigare chefredaktör för den svenska branschtidningen ERA.

Men mer är på gång. Bland annat förbereder EU-kommissionen nu en ny överorganisation för de europeiska elnätsföretagen, med en generalsekreterare utsedd av kommissionen och med finansiering av elnätsföretagen själva.

Det anmärkningsvärda är att det redan finns fyra (4) gränsöverskridande branschorganisationer för energiföretagen i Europa: Eurelectric, Geode, Cedec och Edso4Smartgrids.

Bengt Magnusson höjer rejält på ögonbrynen

”Vad detta kommer att addera till den redan överväldigande mängden av nätverksexpertis är okänt. Kanske kommissionen helt enkelt vill kunna korrespondera med en adressat i stället för fyra, och då med en som man har tummen mitt i ögat på?”

”Snacka om byråkratisering och centralisering. Är det inte just motviljan mot sådana ingrepp som ledde fram till folkomröstningens resultat i Storbritannien”, frågar Bengt Magnusson.

Just i tidningen ERA redogör han närmare för det upplägg som EU-kommissionen tänker sig. Källa är en av tungviktarna i EU:s energidirektorat, Klaus-Dieter Borchardt. Den nya EU-styrda organisationen ska:

 

  • Ägna sig åt enbart elfrågor (inte gas)
  • Ha ett komplett sekretariat med en generalsekreterare som kommissionen utnämner
  • Inkludera experter som nomineras av kommissionen; de ska inte få äga sig åt lobbying
  • De fyra nämnda redan existerande samarbetsorganisationerna ska bara ha rådgivande roller
  • Det hela ska finansieras av elnätsföretagen

Allt tyder med detta enligt Bengt Magnusson på att branschen ytterligare kommer att politiseras:

”Detta står i skarp kontrast till den roll som alla säger att market facilitators bör ha. Frågan nu är om elnätsföretagen kommer att kapitulera för den svällande EU-byråkratins anspråk på full kontroll över företagens göranden och låtanden. Eller är frågan redan avgjord bakom stängda dörrar?”

webb_borchardt

Klaus-Dieter Borchardt leder avdelningen för den inre energimarknaden vid EU:s energidirektorat

Bengt Magnusson

Är saken redan avgjord bakom stängda dörrar, frågar Bengt Magnusson.
TEXT: Svenolof Karlsson