Första sprängskottet i Parhalahti. Roger Holm, vd för största ägaren Katternö Kraft och styrelseordförande i Puhuri, till vänster, och Patrick Wackström, styrelseordförande i näststörsta ägaren Suomen Voima, till höger, inleder arbetet med vindkraftsparken den 27 juni i år.

Storsatsning på vindkraft

Nya jättemöllor ökar Katternös andel av förnybar el

De två vindkraftsparkerna byggs av bolaget Puhuri, som till 45,45 procent ägs av bolagen i Katternö Kraft. Den ena, med tio möllor, byggs i Parhalahti i Pyhäjoki, den andra, med åtta möllor, i Hankilanneva i Haapavesi. För Hankilanneva har investeringsbeslut ännu inte fattats.

”Vindkraft är numera det billigaste sättet för ny produktion av el. Vindkraft passar också bra i vår strävan att öka andelen förnybart i vår energiportfölj”, säger Roger Holm, vd för Katternö.

För båda dessa vindkraftsprojekt har Puhuri fått del av det premiesystem för förnybar energi som lanserades av den förra regeringen. Premien är obetydlig jämfört med nivån på det tidigare vindkraftsstödet. Med Energimyndighetens något kryptiska formulering:

 

”Premien betalas till fullt belopp när medeltalet för marknadspriset på el för tre månader är högst lika stort som riktpriset, vilket är 30 euro/MWh. När marknadspriset överstiger riktpriset blir stödet rörligt. Något stöd betalas inte om marknadspriset är högre än summan av riktpriset och den godkända premien.”

 

För vindkraften från Parhalahti är premien 1,89 euro/MWh och för den från Hankilanneva 2,62 euro/MWh. Premien betalas ut under tolv år.

”Premien innebär en viss försäkring mot väldigt låga elpriser, men ger ingenting med den nivå på marknadspriset som vi haft hittills under 2019. Premien hade i praktiken ingen betydelse för vårt beslut att satsa på projekten”, säger Roger Holm.

Premier gavs sammanlagt sju av 26 anbud som lämnades till Energimyndigheten och beviljades i förmånlighetsordning och på teknikneutral basis. Att två av Puhuris projekt klarade ribban kan ses som ett uttryck för att bolaget agerar kompetent i sin projektering. Sammanlagt motsvarar årsproduktionen för de sju godkända projekten 1,36 TWh.

Prognosen är att möllorna i Parhalahti på årsbasis ska leverera 158 GWh el och de i Hankilanneva 139 GWh. Investeringarna går på totalt omkring 110 miljoner euro.

 

Katternögruppen har gett klartecken för två nya vindkraftsparker, där de enskilda möllorna enligt planen ska bli de största hittills i Finland.

 

Ett stort förarbete med planering och miljökonsekvensutredningar under flera år ligger bakom projekten. Parhalahti och Hankilanneva har identifierats som lämpliga platser utgående från flera parametrar:

”Vindförhållandena väger förstås tungt. Andra faktorer är att det här är väldigt glesbebyggda områden, att viktiga naturvärden inte störs och att vindkraftsparkerna bekvämt kan kopplas till stamnätet”, säger Puhuris vd Antti Vilkuna.

För Parhalahtis del har byggarbetena redan inletts. Båda vindkraftsparkerna beräknas vara klara för drift 2022.

”En viktig utgångspunkt är att vinden blåser bättre ju högre upp man kommer. Planeringen bygger på möllor som når upp till den höjd som byggplanen tillåter”, förklarar Tuomas Ylimaula, chef för Puhuris byggprojekt.

I Parhalahti är den höjden 230 meter, i Hankilanneva 250 meter.

De största fastlandsbaserade möllor som numera finns på marknaden har en effekt på över 5 megawatt, vilket kan jämföras med det vanliga formatet i dag på 3–3,5 megawatt.

Ylimaula hoppas på 5-megawattsmöllorna, som i kraft av sin storlek och design kan förväntas leverera elen billigast räknat per megawattimme (MWh). Så stora möllor finns ännu ingen annanstans i Finland.

 

Finns inte en risk i att investera i den första generationen av så stora möllor, med tanke på att erfarenheterna av dem är begränsade?

”Det är en befogad fråga”, säger Tuomas Ylimaula.

”Samtidigt diskuterar vi med de ledande leverantörerna. Vi kräver givetvis garantier för att det vi får håller vad som utlovas”, säger han.

Puhuris nya vindkraftsprojekt genererar också sysselsättning. Många lokala entreprenörer har engagerats, och när vindmöllorna väl är i bruk behövs viss personal för att sköta dem.

”Tio möllor kräver normalt två fasta anställda medarbetare”, säger Tuomas Ylimaula.

Sedan tidigare driver Puhuri ett trettiotal vindmöllor i fyra olika vindkraftsparker med en sammanlagd installerad kapacitet på 68 megawatt. Också en rad nya vindkraftsprojekt är i olika stadier av förverkligande.

 Läget för de nya vindkraftsparkerna är perfekt

Läget för de nya vindkraftsparkerna är perfekt, säger Puhuris vd Antti VilkunaTuomas Ylimaula

Tuomas Ylimaula, chef för vindkraftsprojekten, hoppas kunna bygga de största vindmöllorna i Finland hittills


TEXT: Svenolof Karlsson