Illustration: Terese Bast

Katternönamnets olika betydelser

Namnet och begreppet Katternö har förbryllat många. Vad betyder det och vad står det för?

Det första svaret är att Katternö är namnet på en by i Pedersöre, fågelvägen ungefär nio kilometer från Jakobstads centrum och fyra kilometer söderut från Storfjärden, som är den sydligaste delen av Larsmosjön, tidigare en havsvik.

När namnet först dyker upp i skriftliga källor i mitten av 1500-talet skrevs det på varierande sätt: Katerni, Katterni, Katterni öö, Katternöö. Ortsborna själva har på sin dialekt talat om Katärnöje eller Katanöje.

Språkforskarna ser det som sannolikt att namnet syftar på ”Katarina” och ”ö”. Ännu på 1400-talet var området en ö, med det öppna havet mot norrsidan. Av hemmans-namnen Katt och Kass i Katternö lär åtminstone det första ha något att göra med byanamnet.

Den närbelägna byn i väster, Östensö, går på motsvarande sätt sannolikt tillbaka på namnet Östen. Dialektalt har man talat om Ö:ssöije eller Öissöije. Med hänsyn till höjdförhållandena kan platsen vara namngiven tidigast under 1100-talet.

 

Katternö är också namnet på en tidigare energikoncern.

Bakgrunden går tillbaka till april 1955, då platsen Katternö av chefen för Jakobstads elverk, Sune Holm, beskrevs ”som särdeles centralt belägen”. Kontexten var att de lokala elbolagen i trakten – i Jakobstad, Herrfors, Esse, Lappfors och Nykarleby – hade börjat diskutera en gemensam sammanslutning för att kunna köpa el från storbolaget Pohjolan Voima, vars nordsydliga ledning passerade just Katternö.

I december samma år kom bolagen principiellt överens om saken, i augusti 1959 antecknades bolaget Katternö transformatorstation Ab i handelsregistret. I december 1963 togs slutligen den nya transformatorstationen i Katternö i drift.

Med det var Katternö etablerat också som ett företagsnamn. Snart förenklades namnet till Katternö Ab. Med köpen av Herrfors Ab 1976 och Albäck Ab 1987 gavs startskotten för Katternöbolagets utveckling i många steg till en betydande regional energiproducent och -distributör.

Samtidigt förde den här utvecklingen med sig en ny komplikation, nämligen genom att en svåröverskådlig flora av nya bolag med olika ägarkonstellationer grundades inom Katternösfären. Vilket föranleddes av nysatsningar – allt från byggande av vindkraftsparker till andelar i kärnkraftverk – där ägarbolagen bakom Katternö ibland gjorde olika val.

Den komplicerade företagsstrukturen blev en belastning inte minst när sammanhangen skulle förklaras för tredje part.

Sedan årsskiftet, den 1 januari 2024, finns koncernen Katternö Ab emellertid inte mer efter att ägarbolagen enat sig om att skala bort ett lager i företagsstrukturen. Formellt genomfördes saken genom att Katternö Ab fusionerades med Herrfors Ab.

”Detta betyder att Katternökoncernen har upphört att existera i juridisk mening, och att Herrforskoncernen tar dess plats i stället. Fusionen har ingen inverkan för vare sig koncernens ägare eller Herrfors kunder. Via fusionen blir koncernstrukturen både mer logisk och transparent”, förklarar Roger Holm, som numera alltså är koncernchef i Herrfors.

Namnet Katternö lever kvar i dotterbolaget Katternö Kraft Ab, som är ett renodlat produktionsresursbolag.

 

Till detta kommer ännu Katternö som namnet på denna kundtidning, som alltså numera ges ut av den nya Herrforskoncernen. Namnet behålls för att tidningen skapat sig en egen plats inte bara hos Herrforskoncernens kunder, utan också inom energibranschen.

Tidningen utges nu för tjugonde året, och detta är det femtionde tidningsnumret.

”Det finns en humoristisk aspekt i detta. Idén att ge ut tidningen var uttryckligen för att profilera företagsnamnet Katternö, som då för tjugo år sedan uppfattades som anonymt. Inte många visste vad Katternö var”, säger Siv Granqvist, koncernledningens tidigare sekreterare, som följde arbetet med tidningen från det första numret till det 49:e, varefter hon gick i pension i höstas.

”Nu är koncernnamnet Katternö alltså avslutat, men tidningen Katternö finns kvar.”

Vad är förklaringen till att tidningen tagits så väl emot?

”Målet var från början att erbjuda läsning som skulle upplevas som intressant och relevant, framför allt för läsare inom regionen. Herrforsbolagen är alla lokalt ägda och deras vinst kommer regionen till nytta. Tidningen skulle kunna kännas som en liten extra och meningsfull kundbonus.”

”Förstås är det också viktigt för Herrforsbolagen att ha en egen plattform för att kunna beskriva vad som händer inom energisektorn. Det är frågor som är viktiga för var och en”, säger Siv Granqvist.

TEXT: Svenolof Karlsson