Svensk myndighet vill ge elhandlaren makten

Den svenska Energimarknadsinspektionen vill införa en ny elmarknadsmodell, som styr kundkommunikationen till elhandlaren.

Efter två års utredningsarbete har den svenska Energimarknadsinspektionen, Ei, levererat rapporten Ny modell för elmarknaden. Den baseras på ett regeringsuppdrag och innehåller förslag till omfattande lagändringar som berör såväl energiföretagen som kunderna.

Modellen bygger på att en ”elmarknadshubb” utgör centrum för informationsutbyten mellan elmarknadens parter. Enligt Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson ska nyordningen ”göra det enklare för elkunderna” och ”gynna konkurrensen på elmarknaden”.

Bland annat aviseras så kallad samfakturering, det vill säga nätkostnaden och elkostnaden ska finnas på en och samma kundfaktura. Modellen skulle börja gälla när hubben tas i drift, preliminärt i januari 2021.

Ett kontroversiellt inslag är att elförsäljarna ska bli elkundens huvudsakliga kontaktpunkt i frågor gällande elen, trots att det även i den nya modellen är elnätsföretagen som fysiskt levererar elen.

De nordiska energiministrarna påstås enligt Ei vilja införa den elhandlarcentriska modellen ”för att stärka konsumenternas ställning”. I praktiken har saken drivits fram av NordREG, de fem nordiska ländernas regulatorer i förening, med stöd av konsulter.

Praktik och åsikter om modellen skiljer sig mycket mellan länderna. Danmark har som enda nordiska land infört samfakturering, Finland står mycket långt ifrån en sådan ordning.

 

Catherine Lillo, som på Sveriges branschorganisation Energiföretagen handlägger frågor kring slutkundsmarknaden för el, konstaterar att Ei:s förslag skulle innebära stora förändringar.

”Frågan har engagerat många aktörer. Branschen är mån om att en förändrad marknadsmodell verkligen leder till de uppsatta målen – kundnytta, konkurrensneutralitet och effektiva processer.”

”Det är därför mycket viktigt att hela värdekedjan i energisystemet beaktas och att förändringar i olika komponenter går hand i hand”, säger hon.

”Klart är att alla har anammat idén om den centrala hubben, men utformningen av den elhandlarcentriska modellen har tolkats olika. Finland ligger längst ifrån den modell som NordREG en gång i tiden föreslog”, säger Catherine Lillo.

 

Organisationen för elnätsägare, Lokalkraft Sverige, motsätter sig helt den föreslagna modellen:

”Den elhandlarcentriska modellen har en rad kundnegativa konsekvenser. Genomförs den, kommer ett systemstöd att behöva byggas upp för miljardbelopp, för att klara den framtida administration som i dag klaras av elnätsföretagen med befintliga resurser.”

”En elhandlarcentrisk modell kommer att driva fram nya kostnader för elhandlaren och elnätsbolagen, och de kostnaderna kommer att överföras på elkundernas elpris- och elnätskostnader”, säger Lokalkraft Sverige och motsätter sig de politiska ambitionerna att ”antalet elnätsbolag ska reduceras till ett antal som blir mer lätthanterligt för myndigheterna att övervaka.”

 


Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen i Sverige. Hennes myndighet har lämnat förslag till omfattande lagändringar, som om de genomförs påverkar också Finland.
Bild: Energimarknadsinspektionen
TEXT: BENGT MAGNUSSON