Elanvändningen minskade i fjol

Elanvändningen i Finland under 2020 minskade med 6 % från året innan till 81 TWh, en effekt av den varma vintern och ekonomiskt minskad aktivitet. 66 TWh producerades i Finland, nettoimporten var 15 TWh. Kurvan visar elproduktionen enligt energislag.

Koldioxidemissionerna räknat för både el- och värmeproduktionen minskade väsentligt till 9,4 miljoner ton. Toppåret 2003 var siffran 33 miljoner ton. Räknat per producerad kWh var koldioxidutsläppen nere i 64 gram, bland de lägsta i världen. Den utsläppsfria inhemska elproduktionen utgjorde rekordhöga 85 %, fördelat på 51 % förnybart och 34 % kärnkraft.

Kurva 2

Bild: Finsk Energiindustri