Ny EU-enhet för nätföretagen

Att nätföretagen i Europa ser ett behov av samverkan antyds av att de samlat sig i fyra sammanslutningar, Geode, CEDEC, E.DSO och Eurelectric. Nu är en femte på gång genom EU DSO Entity, men denna gång inte utgånget från elnätsföretagen själva, utan som ett EU-initiativ.

Tanken är att den nya DSO-enheten (DSO står för Distribution System Operator, elnätsföretag) ska ge de lokala elnätsföretagen en enhetlig (”coherent”) röst gentemot de europeiska institutionerna och kan också ses som en uppgradering av elnätens roll i elsystemet.

Till exempel behöver näten fyllas med intelligens, för att lokal elproduktion – som solceller på taken – ska kunna hanteras och för den efterfrågeflexibilitet som behöver utvecklas i ett elsystem där elproduktionen beror på väderförändringarna.

Enligt EU:s planer ska den nya enheten fokusera på tekniska frågor med en neutral utgångspunkt, finansieras av sina medlemmar genom nätavgifter på nationell nivå och ha ett fullvärdigt sekretariat med generalförsamling, generalsekreterare och nationella expertgrupper.

Preliminärt ska en generalförsamling i april 2021 fastställa statuterna för den nya enheten.

Att lokala elnätsföretag i Europa kan ha ganska stora revir framgår av att EU kategoriserar alla bolag med färre än 100 000 kunder som små.

Katternöbolagen är genom sitt medlemskap i Lokalkraft sedan tidigare representerade i CEDEC (the European Federation of Local Energy Companies) och genom medlemskapet i Finsk Energiindustri i Eurelectric.

I valet till den 27 personer stora styrelsen för den nya EU DSO Entity kandiderar Herrfors Näts vd Kristian Finell.


Kristian Finell, Herrfors Nät, finns bland kandidaterna, när EU:s nya elnätsorganisation väljer sin första styrelse.