Själva biltillverkningen skapar stora utsläpp. I normalfallet ger det minst miljöeffekter att fortsätta köra den gamla bilen. Baserat på Mike Berners-Lee, illustrationsidé Teknikens Värld.

Elbilar ökar koldioxidutsläppen

Undvik elbilar, om du vill hålla koldioxidutsläppen nere. Det blir den generella slutsatsen när man jämför olika bilalternativ, enligt ny forskning

Sedan tidigare finns analyser som tyder på att elbilar medför ett så kallat större klimatavtryck än vanliga fossilt drivna bilar, om man inte bara räknar med bilarnas utsläpp under drift, utan även de utsläpp som uppstår när bilarna byggs.

Tillverkning av elbilar ger nämligen betydligt mer miljöpåverkan och koldioxidutsläpp än tillverkning av traditionella bilar, enligt forskaren Katja Tasala Gradin vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm.

”Det som är mest miljöförstörande är de många olika materialen som krävs för elmotorn. Det är många jordartsmetaller som behövs – när de bryts krävs enorma mängder energi och vatten, och brytningsprocessen frigör även radioaktiva ämnen som ligger i jordlagren. Så det krävs mycket specialtekniker, vilket är enormt miljöpåfrestande”, säger hon i en intervju i Dagens industri.

Annan forskning ger liknande besked, bland annat den som presenterats av Mike Berners-Lee, professor vid Lancaster universitet, med namn om sig att vara världsledande i forskningen om koldioxidavtryck.

Illustrationen upptill bygger på Berners-Lees beräkningsmetod. Den blå delen av staplarna visar hur stora koldioxidutsläpp som uppstår vid tillverkning av fyra typer av bilar. Den röda delen av staplarna visar koldioxidutsläppen vid 60 000 kilometers körning för dessa bilar. Som jämförelse visas även utsläppen för motsvarande körning av tre bensin- eller dieseldrivna bilar som är tio år gamla.

Hur stora utsläppen blir från körningen för el- och laddhybriderna (de två staplarna till höger) beror på vilken typ av el de använder.

Enligt uppgift drar en Tesla vid blandad körning 0,211 kWh/km. Laddas en sådan bil med kolkraftsproducerad el ger det utsläpp på 162 gram koldioxid per kilometer. För 60 000 kilometer motsvarar det ganska precis 10 ton koldioxid bara det. Även med Finlands elmix behöver utsläppen för denna el räknas i ton.

Till detta kommer att elbilar i drift är mer miljöbelastande än vanliga bilar även i fråga om partikelutsläpp, nämligen genom att de är tyngre. Med det ökar de väsentligt slitaget på däck, asfalt och bromsar.


Använd din gamla bil så länge som möjligt, är Katja Tasala Gradins råd.

Katja Tasala Gradins slutsats är att elbilar kan motiveras ekologiskt bara om de körs långa sträckor och på utsläppsfri el. Att köra korta sträckor i stadsmiljö med elbil är inte hållbart.

”Att byta en fullt funktionell [fossilt driven] bil mot en nytillverkad är inte ekologiskt hållbart. Ur ett miljöperspektiv bör vi försöka använda våra befintliga bilar så länge som möjligt”, enligt Katja Tasala Gradin.

TEXT: Svenolof Karlsson BILDER: KTH