Rekordår i fjol för Katternökoncernen

2021 var resultatmässigt ett rekordår både för Katternökoncernen och Herrfors. Koncernresultatet före skatt var 35,5 miljoner euro trots att Herrfors som konsekvens av kriget i Ukraina skrev ned alla gjorda satsningar i Fennovoima, något som belastade resultatet med 10,1 miljoner euro.

Positiv resultateffekt för Herrfors gav också omstruktureringen i Alholmens Kraft, där de av ägarna som enbart haft del av AK:s elproduktion sålde sitt innehav. Men även utan poster av engångsnatur gjorde både koncernen och Herrfors ett utmärkt resultat tack vare elproduktionens starka resultat.

I en kommentar i årsredovisningen säger vd:n Roger Holm att Finland nu på allvar för första gången ser effekterna av de energipolitiska beslut som landets och EU:s politiker fattat de senaste tio åren:

”År 2021 var både vind- och vattenfattigt och därmed måste en stor del av elen importeras, vilket gjorde att elpriset i Finland under en betydande del av året var kopplat till elpriset i Centraleuropa, där elpriset var betydligt högre. Detta i sin tur beror till stor del på nedkörningen av den tyska kärnkraften, som planenligt delvis ersatts med fossil gas importerad från Ryssland.”

”Då beskattningen på koldioxid i form av utsläppsrätter stigit med mer än 1 000 procent de senaste fem åren, har den tyska elprisnivån nått nya höjder”, säger Roger Holm.

Trots de stora svängningarna i energibranschen och det osäkra världsläget har några större ändringar i Katternökoncernens långsiktiga strategi inte gjorts. Den massiva satsningen på ny vindkraft fortsätter och i Haapavesi fortsätter planeringen av bioetanol- och biogasanläggningen NordFuel, kon­stateras i årsredovisningen.

 


Årsberättelsen för 2021.