I takt med att mikroproduktion och elkonsumtion ökar ställs nya krav på elnätet.
  ”När flera mikroproducenter inom samma transformator­distrikt matar in el i nätet, kan det lokalt uppstå överspänning. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede tala med elnätsbolaget”, säger Victor Wistbacka, elnätsplanerare på Herrfors Nät.
Gun-Marie Wiis

Allt fler vill ha solel – Viktigt att diskutera med elnätsbolaget

Försäljningen av solceller ökar explosionsartat. Egen mikroproduktion bidrar till att hålla elräkningen nere. Det är dock viktigt att före investeringsbeslutet ta en diskussion med det egna elnätsbolaget.

Solpaneler syns på allt fler tak även i våra trakter. Läget på elmarknaden har gjort att många hushåll och företag valt att satsa på egna solelsystem. Även Herrfors solel (tidigare Nordic Sunrise) har haft en livlig säsong.

För nätbolagen innebär det ökande antalet mikroproducenter dock även nya utmaningar.

”Elnäten är i grunden konstruerade för elförbrukning, inte för mikroproduktion. Alla regler och standarder som syftar till att göra elnätet säkert och kostnadsoptimerat bygger på en central elproduktion som distribueras ut till elkonsumenterna”, säger Victor Wistbacka, elnätsplanerare på Herrfors Nät.

Elnätsplaneringen har under många år utgått från att elkunder ska ha en tillförlitlig elförsörjning till en rimlig kostnad. När elnäten nu får nya typer av belastningar, behövs uppdateringar.

”I dagens läge byggs robustare elnät för att de ska ha kapacitet också för sådant som mikroproduktion och laddning av elbilar.”

 

Varje anslutningspunkt i elnätet har vissa tillåtna spänningsvariationer för att säkra en stabil elförsörjning, från plus fem procent till minus tio procent.

”Plus fem procent i transformatorn ska garantera att även den kund som ligger längst bort från transformatorn har stabil spänning vid belastning. Men producerar en eller flera mikroproducenter inom samma transformatordistrikt på maxnivå, finns risk för överspänning. Något som kan orsaka skador i hushållen på utrustning som är kopplad till eluttag”, säger Victor Wistbacka.

Han framhåller att det inte finns några större risker så länge mikroproducenten följer de dimensioneringsregler som gäller för att ansluta mikroproduktion till elnätet.

”Det viktigaste är att kunden kollar med oss vilken maxstorlek på ett solelspaket som kan installeras. Utifrån kortslutningsströmmen gör vi en beräkning för att säkerställa att det inte uppstår överspänning.”

Innan kunden fattar sitt investeringsbeslut krävs också ett åtgärdstillstånd från den egna kommunens byggnadssektion. Dessutom ska en ifylld mikroproduktionsblankett lämnas in till elnätsbolaget, där det framgår vilket elbolag mikroproducenten ska sälja sin överskottsel till.

”Överskottsel säljs ofta till spotpris och kunden kan välja fritt vilket elbolag som ska köpa den. Man kan sälja till ett bolag och köpa från ett annat om man vill.”

 

En ny regel från myndigheterna är att invertern ska installeras på ett brandsäkert underlag. Solelsystemet bör också ha en AC-säkerhetsbrytare placerad på en tillgänglig plats för elnätsbolaget och räddningspersonal.

”Själv bedömer jag att risken för överhettning på invertern är minimal, och om man följer regelverket är det ingen fara.”

Elnätsbolagen stärker kontinuerligt upp elnäten för att ge alla elkunder en säker elförsörjning, men de behöver också följa en rättviseprincip.

”När vi sanerar elnät beaktar vi bland annat kundernas möjligheter till mikroproduktion och elbilsladdning, men vi kan inte stärka upp nät som alla bekostar för att några enskilda ska få kommersiell nytta. Det är en avvägning som vi måste göra i varje enskilt fall”, säger Victor Wistbacka.

Han är sedan sommaren själv mikroproducent.

”Jag räknar med att systemet kommer att producera el fram till andra halvan av oktober. Under vintermånaderna kan man inte förvänta sig någon stor produktion. I februari när panelerna blir snöfria börjar de ge mer, och sedan ökar produktionen under våren i takt med att de ljusa timmarna ökar.”

”Om man gör investeringen nu på hösten, får man räkna med att den börjar ge avkastning sommarsäsongen 2023.”

TEXT: Johan Svenlin