Mia Nyman, utvecklingschef inom Herrfors nya avdelning Busi­ness Technology och bolagets projektchef för Datahub 2.0.
Karolina Isaksson

Information i realtid ger smidiga processer

All nödvändig information tillgänglig i realtid – det är en förutsättning för att kunna optimera detaljhandelsmarknaden för el. Mia Nyman leder Herrfors utvecklings­arbete i saken.

Om någon har koll på den nationella datahubben, så är det utvecklingschefen Mia Nyman på Herrfors. Hon har varit med från planeringsstarten för hubben till dess ibruktagandet i februari i år, och deltar nu i ett nytt uppdrag för att utveckla hubben vidare.

Som Katternötidningen berättat tidigare är Datahub benämning på ett centraliserat informationsutbytessys­tem som kan han­tera all kundinformation inom detaljhandelsmarknaden för el i realtid.

”Inför övergången till datahubben handlade mycket av det praktiska arbetet inom elbolagen om att uppdatera de egna systemen, se till att de var kompatibla med datahubben och att komplettera bolagets egna kunddata”, berättar Mia Nyman.

”Allt från person- och FO-nummer till namn och adresser måste vara inmatade på rätt sätt för att systemet ska fungera optimalt.”

När grundarbetet nu är gjort framgår nyttan.

”Tidigare när en kund bytte elleverantör kunde det ta flera dagar innan man visste om bytet var möjligt eller inte. I dag syns allt genast, och alla som har rätt att dela informationen får den samtidigt”, säger Mia Nyman.

 

Det fortsatta utvecklings­arbete som nu inletts, under benämningen Datahub 2.0, syftar till att ge stöd för förändringar på detaljhandelsmarknaden och även utökat stöd för vissa funktioner.

Som en av tio medlemmar i en nationell arbetsgrupp har Mia att utöva det övergripande ansvaret för utvecklingsarbetet.

”Vår roll är att gå igenom vilka utmaningar det finns i systemet, att föreslå vad och hur olika saker ska åtgärdas och att säkerställa att systemuppdateringar och lagstiftning går i takt med varandra.”

Tekniska specialfrågor hanteras av undergrupper.

”De utvecklingsprojekt som kommer på tal måste också fungera rent tekniskt. Elbolagen har i dag många olika programleverantörer och ibland är det en utmaning att få dem att tala samma språk”, säger Mia Nyman.

Datahub

  • Ett centraliserat system för kund- och förbrukningsdata från cirka 160 elförsäljningsbolag och nätbolag samt 3,8 miljoner elförbrukningsplatser runt om i Finland.
  • Syftar till ett bättre och snabbare informationsutbyte mellan olika parter, och att informationen ska finnas tillgänglig för alla som är berättigade till den.
  • Administreras av Fingrid Datahub Oy, ett dotterbolag till det nationella stamnätsbolaget Fingrid.

TEXT: Sonja Finholm