Den nya linjen, med svart färg, planeras mellan Messaure och Pyhänselkä. Två alternativa dragningar utreds närmare för en del av sträckan. De röda linjerna visar befintliga 400 kilovolts ledningar.

Tredje kraftledning Finland-Sverige

Stamnätsoperatörerna Fingrid och Svenska kraftnät har beslutat om en tredje växelströmsförbindelse mellan Finland och Sverige.

Kraftledningen förväntas öka kapaciteten mellan länderna med 800 megawatt och ska byggas mellan det stora vattenkraftverket i Messaure på svenska sidan och Pyhänselkä, en sträcka på cirka 370 kilometer.

Till bakgrunden hör att Finland vid högbelastning numera är beroende av elimport.

”Elöverföringen mellan Finland och Sverige hör till de mest belastade i Europa. Elimporten från Sverige har ökat och de senaste åren har man endast under drygt hälften av tiden haft tillgång till tillräcklig gränsöverföringskapacitet för elmarknadens behov”, sägs i Fingrids pressmeddelande.

På grund av flaskhalssituationerna har Finland straffats med högre elpriser än i omvärlden.

Ännu för ett par år sedan bedömdes behov av en tredje växelströmsförbindelse inte finnas, men med den aktuella utbyggnaden av vindkraft (norra Sverige) och kärnkraft (Fennovoima) har förutsättningarna förändrats.

Enligt Fingrid kan en ny förbindelse jämna ut elprisskillnaderna mellan länderna, förbättra driftsäkerheten i kraftsystemet i Finland och möjliggöra en effektivare reservmarknad.

Sedan tidigare finns alltså två växelströmslinjer mellan länderna, som framgår av kartan här intill. Utöver dem är Finlands och Sveriges elnät via Raumo förenade med två likströmsförbindelser (Fenno-Skan 1 och 2) med sammanlagd effekt på 1350 megawatt.

Kostnaderna för projektet uppskattas till nära 200 miljoner euro. Då elmarknadsnyttan till största delen beräknas tillfalla Finland, är parterna överens om att drygt 80 procent av kostnaderna ska tas av Fingrid.

Fingrid avser hos EU ansöka om att projektet ska få status som så kallat Project of Common Interest, vilket skulle öppna för ekonomiskt stöd. Målet är att förbindelsen ska tas i bruk senast 2025.