Den amerikanska myndigheten säger ja till högst 4 200 dödade vithövdade havsörnar om året.
Wikipedia

Dödsgräns för örnar i USA

Den amerikanska myndigheten för bevarande av landets artrikedom, U.S. Fish and Wildlife Service, kan acceptera att 2 000 kungsörnar och 4 200 vithövdade havsörnar dödas av vindkraften i landet på årsbasis. Detta enligt ett beslut som nyligen trädde i kraft.

Beslutet följer efter krav från vindkraftsbranschen, som i USA hittills inte fått drifttillstånd för längre perioder än fem år i taget, vilket setts som hämmande av många investerare. Femårsgränsen hade satts av myndigheten just på grund av oklarhet om vindkraftens konsekvenser för fåglarna.

Nu bedömer myndigheten att USA:s kungsörnsbestånd på ungefär 40 000 fåglar ska klara att förlora 2 000 individer per år, utan att det ska hota populationen. Beståndet av vithövdade havsörnar på 140 000 anses tåla ett bortfall av 4 200 individer per år.

Den nya tillståndsperioden kan härefter bli så lång som 30 år.

Hur många örnar som verkligen dödas av vindkraften i USA vet myndigheten inte med säkerhet, men ger som en uppskattning att antalet för kungsörnarnas del med dagens vindkraftsutbyggnad är 545 om året.