Savann i Venezuela.
Wikipedia

Världens skogar ökade plötsligt

Det finns närmare 4,67 miljoner kvadratkilometer – ungefär fjorton gången Finlands yta – mer skog i världen än man tidigare vetat om.

Detta enligt en studie, The extent of forest in dryland biomes, publicerad i Science i maj i år. Studien leddes av FAO, FN:s organ för jord- och skogsbruk.

Mot bakgrund av medias berättelser om avskogning är detta en anmärkningsvärd nyhet, framhöll professor Pekka Kauppi från Helsingfors universitet, då han kort efter publiceringen talade på den europeiska bioenergikonferens i Stockholm.

Studien baseras på Google Earth-bilder med upplösning ner till en meter. Bilderna har granskats av ett stort antal människor med särskilda skogskunskaper, och studien beskrivs som mycket tillförlitlig jämfört med tidigare mer generella studier. Sammanlagt detaljstuderades 213 795 slumpvis utvalda bilder av en halv hektars yta, utspridda över jordens landyta.

Bland annat framgick att det på jordens torra områden finns 40–47 procent mer skog än man tidigare antagit, utgående från FAO:s officiella definition på skog. Dessa torra områden finns på alla kontinenter frånsett Antarktis.

Den nya studien stämmer väl överens med andra studier om att jorden de senaste decennierna blivit allt grönare.

En sådan studie, Recent Reversal in Loss of Global Terrestrial Biomass, publicerad i Nature Climate Change, fann att det sker en omfattande tillväxt av biomassa i vegetationen utanför den tropiska regionen, framför allt på savanner i södra Afrika och i norra Australien.

Detta tillskrivs i hög grad den ökade koldioxidhalten i atmosfären, något som gynnar fotosyntesen.

En politisk orsak till skogstillväxt finns i de gamla kommunistländerna, där mycket åkermark har övergetts för odling och fått växa igen med skog. Även i Kina växer skogarna, som följd av omfattande program för skogsplantering.