Behärskad brand.
Erik Nyberg

Skogsbolag satte skogen i brand

Skogsbolaget Sveaskog satte nyligen eld på 260 hektar skog i Ekopark Ejheden i Dalarna. Syftet var att ”skapa viktiga naturvärden på både kort och lång sikt”.

Landskapet på orten är präglat av brand och hyser arter som är beroende av regelbundna bränder för sin överlevnad. Sedan människan lärde sig att släcka bränder blir arterna allt mer sällsynta. Den senaste stora branden drog fram i området i slutet av 1800-talet.

”Vi behöver hjälpa naturen på traven, så att den dynamik som forna tiders bränder skapat får leva vidare”, förklarar Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog.

I det korta perspektivet bidrar branden till att bevara brandberoende arter som skalbaggarna sotsvart praktbagge, raggbock och slät tallkapuschongbagge. Men det handlar även om att återskapa substrat, bränd död ved, som många av de hotade arterna behöver.

De flesta träd väntas överleva branden. En del träd dör sakta, vilket är av vikt för insektslivet. Generellt gynnas ett stort antal andra arter – växter, insekter, fåglar och djur – av den öppnare och mer lövrika skogsmiljön som växer fram efter brand.

Säkerhetsaspekten var förstås viktig vid bränningen. Det gällde att vänta in de rätta väderförhållandena, och helikoptrar vattenbombade i förväg området runt bränningen och släckte efteråt där det behövdes.

Skogsbränder var mycket vanligare förr än i dag.