Eldriven borrning i Bolidens multi­metallgruva Kevitsa i Sodan­kylä. Nickel och koppar­koncentrat, som även innehåller kobolt, platina, palla­dium och guld, utvinns. Arbe­tet här syssel­sätter ungefär 570 personer.
Boliden

”Billigt räcker inte, elen måste vara billigast”

”Talet om konkur­rens­­kraftig el räcker inte för oss. Vi måste ha billig el. För vi måste vara billigast”, säger Mats Gustavsson, Bolidens energi-direktör. Nyligen tvingades bolaget stänga ner Europas största zinkgruva.

Mats Gustavsson, mångårig energidirektör på Boliden, har de senaste åren ofta återkommit till elprisets roll för den tunga industrin.

”Kostnadssidan är helt avgö­ran­de för vår bransch. Men min iakttagelse är att man i debatten duckar för frågan”, säger han.

I Finland driver Boliden tre stora verksamheter: en multi­metall­­gruva i Kevitsa, ett koppar- och nickel­smält­­verk i Harjavalta och en zinkfabrik i Karleby.

”Med den verksamhet som Boliden har, riktad till en världs­marknad, är det avgörande att arbeta med kostnader. Pri­serna för våra pro­duk­ter sätts på LME-börsen [metall­­börsen i London], vi måste skapa utrymme på kost­nadssidan för att klara de stora volatila sväng­ningarna på metallpriserna. Och elen är för oss ofrånkomligt en stor del av kostnadsbasen”, säger han.

”När jag då tar del av framtids­scenarierna om all kraft som kommer att behövas fram-över och tittar på levelized cost [kraftslag jämförs med avseende på kostnad per producerad kWh under hela kraftanläggningens livslängd] för landbaserad vind­kraft, havsbase­rad vindkraft och kärnkraft, så lig­ger den kost­naden långt över vad industrin hittills har baserat sig på.”

”Slutsatsen kan bara bli att in­dus­­­trin framöver måste accep­tera ett högre elpris. Och att el­produ­centen måste acceptera en lägre intäkt”, säger Mats Gus­tavsson.

”Till det här kommer att EU byg­­ger på en marknadsmodell med marginalprissättning som inne­håller kostnaden för kol­dio­xid, och att vi kan se en tydlig trend och intention att politikerna vill få upp priset på koldioxid ytterligare. Med det drivs elpriset ju upp ännu mer.”

Frågan för investerare i el­pro­duk­tion blir varför de ska rabattera ett pris till industrin, säger Mats Gustavsson, som befarar att delar av den elinten­siva industrin slås ut.

”Man orkar inte bära elkost­naden. Vi har redan haft en rätt stor ut­slagning av alumi­nium­indus­trin i Europa. Det började under sis­ta kvartalet 2022 när elpriserna gick upp jättehögt. Sedan har de inte gått ner till en nivå där man skulle ha kunnat återstarta de här alu­miniumsmältverken. Är det bra eller dåligt? Det måste man ta ställning till.”