Resultatet är en bra grund inför framtiden, säger Katternös vd Roger Holm.
Morgan Grip

Bra fjolår för Katternökoncernen

Katternökoncernen gick fortsatt bra under 2017. Omsättningen låg på samma nivå som 2016, trots sänkta elpriser. Rörelsevinsten ökade från 17,8 till 18,4 miljoner euro tack vare förbättrad kostnadseffektivitet. Vinsten före bokslutsdispositioner minskade från 21,4 till 14,8 miljoner euro, främst en effekt av att bokslutet 2016 inkluderade vinsten från försäljningen av vindparken Kopsa 1.

Under 2017 fortsatte koncernen investera i vädersäkring av elnäten, så som elmarknadslagen förutsätter. För att finansiera detta höjdes överföringspriset på el i enlighet med elmarknadslagens regelverk. Koncernens investeringar, 34,7 miljoner euro, ökade något jämfört med 2016. Utöver satsningarna i väderoberoende elnät står kraftvärmeverket och det nya vattenkraftverket i Härjedalen för de största posterna.

Koncernens långsiktiga fokus på förnybar energi fortsätter, och 2017 var vindkraft och vattenkraft de största enskilda kraftslagen i Herrfors elproduktion, vardera med en andel på 26 procent av produktionsmixen. Av produktionen 2017 stod den förnybara delen för 66 procent, siffran för hela Finland var 47 procent. Herrfors andel utsläppsfri el var 80 procent.

”Katternökoncernens resultat ligger på en god nivå, vilket ger en bra grund för att förnya och förbereda koncernen för den omställning som energibranschen kommer att genomgå under kommande år”, kommenterar Roger Holm, vd och koncernchef för Katternö.

Katternö betalar enligt bolagsstämmans beslut i dividend 2,95 miljoner euro. För den största ägaren, Jakobstads Energi, innebär det en dividendintäkt på 1,2 miljoner euro.