Får betalt för att inte producera

Energiewende, Tysklands system för att ställa om från fossil till förnybar energi, har gått från att vara hyllat till att bli hårt kritiserat. Kostnaderna för stödsystemen är gigantiska, målen nås inte på långa vägar. Fortfarande är Tyskland det land i Europa som använder mest fossil energi, mer än till exempel Polen.

Nu har ännu en icke avsedd negativ effekt börjat lyftas fram. I allt högre grad får vindkraftsägarna betalt för att inte producera el.

Anledningen är de enorma mängder vindkraftsel som de över 30 000 tyska vindmöllorna producerar vid hård blåst. Elnäten klarar inte av att svälja vindkraftselen, trots att den har förtur framom den fossilt producerade elen. För att näten inte ska drabbas av blackout, måste elen hållas undan.

Detta ska enligt Energiewendes arkitekter dock inte behöva drabba vindkraftsägarna, som ersätts med 95–100 procent av de förlorade intäkterna, som i de tyska stödsystemen utgörs av en garanterad statlig inmatningstariff. Statens kostnad för detta debiteras sedan elkonsumenterna.

Tabellen här intill visar hur ersättningen för ickeanvänd vindkraftsel har stigit från 2015 till 2019 räknat för de första kvartalen (januari-mars) för varje år. Som synes var ersättningen under årets första kvartal 364 miljoner euro.

Totalt motsvarar denna elmängd, 3,2 TWh, 5 procent av Tysklands vindkraftsproduktion. Samma mängd el skulle under ett kvartal till exempel kunna driva sex miljoner elbilar eller försörja 400 000 hushåll med el.

Att elnäten inte byggts ut tillräckligt beror i hög grad på folkliga protester. Tyskarna vill inte ha högspänningsledningar intill sina bosättningar. Enligt managementkonsulten McKinsey, som sedan åtta år upprätthåller ett index över framstegen i Energiewende, kommer nätutbyggnadsmålet för 2020 att nås först 2037.

Samtidigt tycker allt fler att det nu räcker med vindkraft. Över 1 000 medborgarinitiativ agerar aktivt mot nybyggen, vilket återspeglas i att under första halvåret 2019 endast 35 nya möllor togs i drift, jämfört med de 1 400 per år som enligt det tyska vindkraftsförbundet skulle behövas, för att Tyskland ska nå sina förnybarhetsmål.

Huvudargumenten mot vindkraften är två: vindmöllorna ligger för nära bosättningar och alltför många djur dödas av rotorbladen. Enligt den tyska lagen om artskydd får en anläggning inte hota vilda djur. En kartläggning i ett nordtyskt område visade emellertid för ett enda år att 7 865 ormvråkar, 10 370 ringduvor, 11 843 gräsänder och 11 197 måsar dödats av rotorbladen. Därtill dödades 250 000 fladdermöss, räknat över hela Tyskland.