Wikipedia

Renar undviker vindkraft

Renar gillar inte vindkraft, att döma av en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Genom att följa renarnas rörelser via spillningsinventeringar och gps-halsband har Anna Skarin och hennes forskarkollegor kunnat se att renarna undviker områden nära vindkraftverk.

Redan de vägar som på vintern plogas till vindmöllorna kan göra att renarna leds till andra områden, och då utnyttjar renarna inte betet optimalt, säger Anna Skarin i en intervju.

Hon tror att det pågående enorma vindkraftsprojektet i Markbygden nära Piteå – enligt planerna hela 1 100 vindmöllor över ett stort fjällområde – kommer att få stora konsekvenser för renarna.

”Man ska komma ihåg att vindkraftsverksamheten kommer att pågå under väldigt många år”, säger hon.

En iakttagelse forskarna gjorde i samband med vindkraftsetableringar i renområden i Malå och Vilhelmina var att renarna sökte sig till ställen där de varken kunde se eller höra ljudet från vindturbinerna.

Anna Skarin påpekar att antalet konflikter och domstolsförhandlingar mellan staten, projektörer och renskötseln har ökat betydligt under senare år.

”Samtidigt har knappt några studier gjorts av hur vindkraft påverkar renskötseln. Det saknas grundläggande objektiva kriterier för att enkelt utvärdera eventuella negativa effekter och riskreducerande åtgärder”, förklarar hon i forskningsredogörelsen.